:: Maklumat Asas | Objektif Program | Hasil Pembelajaran | Pengkelasan Mata Pelajaran |Struktur dan Ciri Program ::
:: Pemetaan Hasil Pembelajaran | Peluang Kerjaya dan Maklumat Lain | Sinopsis Mata Pelajaran | Laman Utama ::


SINOPSIS

 

SINOPSIS MATA PELAJARAN PENGAJIAN ISLAM

 

SLQ 1012 Al-Qur'an Wa Hifzuh

Menghafaz dan membaca dengan qira'ah serta mengaplikasikan hukum tajwid dari surah-surah berikut: al-Fatihah, al-Sajadah, Yasin, al-Waqi‘ah, al-Jumu‘ah, al-Naba', al-Nazi‘at, ‘Abasa, al-Takwir, al-Infitar, al-Mutaffifin, al-Inshiqaq, al-Buruj, al-Tariq, al-A‘la, al-Ghashiyah, al-Fajr, al-Balad, al-Syams, al-Layl. Kaedah membaca dan menghafaz al-Qur'an, asas hukum tajwid; makhraj dan sifat huruf, hukum nun sakinah, tanwin, mim sakinah, bahagian-bahagian Idgham, bahagian-bahagian Izhar, bahagian-bahagian Mad, Waqaf dan Ibtida'. Pengenalan kepada Rasm Uthmani dan Imlai'. Pengenalan kepada seni Qira'at al-Qur'an.

 

Rujukan:

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Azhari, Abdul Qadir Leong (2001) Tajwid al-Qur ' an Rasm Uthmani , Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

Mahmud, ‘Abd al-Ghafur (1994) al-Madkhal ila Fan al-Ada '. Misr: Dar al-Tiba‘ah al-Muhammadiyyah.

Al- ‘Aqrabawi, Zaidan Mahmud Salamah (1992) al-Murshid fi ‘Ilm al-Tajwid . Misr: Dar al-Furqan.

Abu al-Farh, Sayyid Lashin Al-Hafiz & Khalid Muhammad (1992) Taqrib al-Ma‘ani fi Sharh Hizr al-Amani fi al-Qira ' at al-Sab ‘ah , Madinah: Maktabat Dar al-Zaman li al-Nashr wa al-Tauzi‘.

 

 

SLQ 1022 Akidah Islamiyyah I

Rukun akidah menurut Quran dan Sunnah. Tauhid Uluhiyyah, Rububiyyah dan Asma' wa sifat. Maratib Tauhid. Nubuwwah dan Sam'iyyah. Syirik. Bid'ah. Khurafat dan Ajaran Sesat. Perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Perbezaan antara akidah, falsafah dan ilmu kalam. Cara Quran dalam menanamkan akidah. Keistimewaan akidah Islam. Ciri-ciri masyarakat berakidah. Konsep wala' dan barra' dalam akidah. Ahli Kiblat; Pengertian dan Sikap Mukmin Terhadap Ahli Kiblat.

 

Rujukan:

Abu Hanifah al-Nu'man, (1979). Fiqh al-Akbar . Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah.

Al-Tusi, Muhammad ibn al-Hasan, (1984). Al-Iqtisad fi ma Yata'allaq bi al-I'tiqad . Beirut: Dar al-Adwa'.

Ibn Abi al-‘Izz. Syarh al-Aqidah Al-Tahawiyyah fi al-Aqidah al-Salafiyyah. Tahqiq Abd.al-Rahman Umairah. 2 Juz. Riyadh. Maktabah al-Ma'arif.

Al-Qahtani, Muhammad ibn Sa'id, (1409 H). Al-Wala' wa al-Barra' fi al-Islam . t.p. Mekah.

Al-Hadi, Ja'far (1984), Ma'alim al-Tauhid fi al-Quran al-Karim . Beirut. Dar al-Adwa'.

 

 

SLQ 1302 Fiqh Islam I

Masalah-masalah fiqh yang berasaskan kepada perbahasan 4 mazhab meliputi tajuk Toharah: hikmah, najis; Solah: kewajipan solah fardu, solah jumaat, solah safar; Zakat: pengagihan, peranan zakat dalam pembangunan ummah; Haji dan Umrah: perlaksanaannya antara kefahaman dan realiti, manasik haji dan umrah (syarat, rukun, wajib dan fardu).

 

Rujukan:

Kamil Musa (1998). Ahkam al-Ibadat . Beirut: Muassasah al-Risalah.

Wahbah al-Zuhaili (1989). Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu . Damsyik: Dar al-Fikri.

Muhammad al-Syarbini, al-Khatib (1958). Mughni al-Muhtaj . Misr: Matbaah Mustafa al-Babi al-Halabi.

 

 

SLQ 1202 Qawaid Lughah Arabiyyah I

Pembahagian kalimah: ism, fi‘l, dan harf, pembahagian ism dan fi‘l: al-Mu‘rabah, al-Mabniyyah dan alamat al-I‘rab.Marfu‘at al-Asma': al-Mubtada', al-Khabar, Ism Kana wa Akhawatuha, Khabar Inna wa Akhawatuha, al-Fa‘il, Na'ib al-Fa‘il dan al-Tawabi‘. Kalimah mengikut al-Mizan al-Sarfiyy: al-Ism al-Sahih wa ghair al-Sahih al-Akhir, al-Nakirah wa al-Ma‘rifah, al-Jamid wa al-Mutasarrif, Mufrad, Muthanna dan Jama‘.

 

Rujukan:

Abduh al-Rajihi, (1988). Al-Tatbiq al-Nahwiyy . Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah.

____________________ . Al-Tatbiq al-Sorf . Beirut: Dar al-Nahdah al- ‘Arabiyyah.

Ali al-Jarim, & Mustafa Amin. (1956). Al-Nahw al-Wadih fi Qawa‘id al-Lughah al- ‘Arabiyyah . (3 juzuk). Mesir: Dar al-Ma‘arif.

Fuad Ni‘mah. (t.t). Mulakhas Qawa ‘id al-Lughah al- ‘Arabiyyah , Dimasq: Mansyurat Dar al-Hikmah.

Mustafa al-Ghalayini (1989). Jami‘ al-Durus al-Arabiyyah . Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah.

 

 

SLQ 1232 Al-Qiraah wa al-Maqal

Petikan-petikan esei, prosa dan puisi Arab dari buku-buku al-Mutala‘ah, akhbar, majalah dan bahan-bahan dari laman-laman web Arab. Kemahiran meliputi kefahaman dari sudut penggunaan mufradat, latihan menjawab soalan kefahaman dan pembentukan ayat. Latihan penulisan deskriptif dalam kepelbagaian skop perbincangan: isu-isu semasa, nasional, antarabangsa, persekitaran sama ada dalam atau luar negara. Latihan penulisan laporan, surat dan kemahiran menterjemah daripada teks bahasa Melayu kepada Arab dan sebaliknya

 

Rujukan:

Abdul Rahman bin Isa al-Hamzani (1980), al-Alfaz al-Kitabiyyah , al-Dar al-Arabiyyah Li al-Kitab.

Mohsen Ahmad Barum (1978), al-Jadid Fi Mutala'ah Wa al -Mahfuzat , Arab Saudi: Ri'asah Ta'lim al-Banat.

Mustafa Lutfi, (t.t), al-Manfaluti Majdulin: Durus Thaqafiyyah, Beirut: Dar al- Thaqafah

Izzuddin Abdul Rahman (1987), al-Mutala‘ah al-‘Arabiyyah , Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka.

www.ajeeb.com.

www.aljazeerah.com

www.aramedia.com

 

SLQ 1322 Usul Fiqh I

Pendahuluan: pengertian, kemunculan, sejarah penyusunan; Hukum Syarak: Pengertian, Pembahagian: Taklifi dan Wadh`iy, Al-Hakim, Al-Mahkum fih, Al-Mahkum Alaih, Al-Ahliyyah; Dalil-dalil Syarak: Kehujjahan al-Quran: Qat`iyat al-thubut / al-wurud, Dilalah nusus al-Quran: Qat`iyyah dan Zanniyyah,; Hadis: Kehujjahan, Pembahagian dari sudut sanad dan wurud: Qat'iyyah dan Zanniyyah. Dari sudut Dilalah: Qat'iyyah dan Zanniyyah, Fungsi hadis terhadap al-Quran; Ijmak: Pengertian dan penghujjahannya; Qias: Penghujjahannya; Dalil-dalil yang tidak disepakati.

 

Rujukan:

Al-Shatiby (1975), al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah . Beirut: Dar al-Ma'arif.

Husain Hamid Hasan (1971), Nazariat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami , Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiah.

Abdul Wahab Khallaf (1990), ‘ Ilm Usul al-Fiqh, Mesir: Maktabah Da'wah al-Islamiah.

Muhammad al-Khudhari. (1969). Usul al-Fiqh . Kaherah: Maktabah al-Tijariah al-Qubra.

Muhammad Abu Zahrah Usul al-Fiqh (t.t), Kaherah: Dar al-Fikri al-Arabi.

 

 

SLQ 2032 Akidah Islamiah II

Pembahasan secara terperinci dan komparatif tentang pegangan dan pemikiran akidah para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah dari aspek ketuhanan, af'al al-ibad dan keakhiratan seperti Abu al-Hasan al-Asy'ari, Al-Baqillani, Abu Mansur al-Maturidi, Al-Bazdawi, Al-Juwaini, Al-Ghazali, Ibn Taimiyyah, Muhammad ibn Abdul Wahhab dan Muhammad Abduh. Ayat-ayat Mutasyabihat. Takwil dan Tasybih.

 

Rujukan:

Al-Rahili, Ibrahim ibn Amir, ( 1415 H ), Mauqif Ahli al-Sunnah Wa al-Jamaah min Ahl al-Ahwa' wa al-Bida' . Beirut: Maktabah al-Ghuraba' al-Asiriyyah.

Al-Juwaini ( 1985 ), Kitab al-Irsyad . Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqafiyyah.

Azam, Abdullah ( 1975 ), Al-Aqidah wa Atharuha fi Bina' al-Jil . Amman: Maktabah al-Aqsa wa Maktabah al-Andalus.

Ibn Abi al-‘Izz. Syarh al-Aqidah Al-Tahawiyyah fi al-Aqidah al-Salafiyyah. Tahqiq Abd.al-Rahman Umairah. 2 Juz. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.

Al-Hadi, Ja'far ( 1984 ), Ma'alim al-Tauhid fi al-Quran al-Karim . Beirut: Dar al-Adwa'.

 

 

SLQ 2102 Akhlak Dan Tasawwuf

Konsep akhlak menurut perspektif ilmu dan amalan tasawwuf. Tasawwuf sebagai satu disiplin ilmu. Sejarah, perkembangan dan kedudukan tasawwuf dalam Islam. Prinsip ilmu tasawwuf. Pembentukan akhlak melalui peningkatan rohani. Mujahadah, muraqabah, dan musyahadah. Konsep Ahwal dan Maqamat untuk mencapai akhlak mulia. Ahwal : Bast, Qabd, dan Wajd. Maqamat : Tawbat, Zuhud, Sabar, Syukur, Khawf wa Raja' , Reda dan Tawakal, dan maqam Mahabbah.

 

Rujukan:

Abd Halim Mahmud, (1982). Qadiyyat al-Munqidh min al-Dalal , Kaherah: Dar al-Ma'arif.

Al-Tusi, (1960), al-Luma' , Mesir: Dar al-Kutub al-Hadith.

H. Aboebakar Atjeh, (1980), Pengantar Ilmu Tarekat dan Tasawuf , Kota Bahru: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.

Othman bin Napiah, (2001), Pengantar Ilmu Tasawuf , Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

_________________, (2001), Ahwal dan Maqamat Dalam Ilmu Tasawuf , Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

 

 

SLQ 2112 Manhaj Al-Tafsir

Sejarah dan konesp manhaj tafsir bi al-ma'thur, bi ra'yi dan tafsir sufi (isyari); Metod tafsir al-tahliliy, ijmali, al-muqarin dan mawdu‘i, hermeneutika, tekstual, kontekstual, interdisiplin, multidisiplin, positivistik, rasionalistik, fenomenologi, realistik dan metafizik.

 

 

Rujukan:

Al-Farmawi, Abd al-Hayy (1977). Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu‘iy , Mesir: Matba‘ah al-Hadarah al-Gharbiyyah.

al-Daraini Fathi (1975). Al-Manahij al-Usuliyyat. Damsyik: Dar al-Rasyid.

Runes, D. D. (1976). Dictionary of Philosophy, New Jersey: Littlefield, Adams & Co.

Muhadjir, N (1990). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogjakarta: Penerbit Rake Sarasin.

Al-Zarkasyiy, Badr al-Din Muhammad bin Abdullah (1988). Al-Burhan fi ulum al-Quran. Beirut: Dar al-Fikr.

 

SLQ 2212 Qawaid Lughah Arabiyyah II

Mansubat al-Asma': Khabar Kana wa Akhawatuha, Ism Inna wa Akhawatuha, al-Maf‘ul bih, al-Maf‘ul al-Mutlaq, al-Maf‘ul Li ajlih, al-Maf‘ul fih, al-Maf‘ul ma‘ah, al-Hal dan al-Mustathna'. Perbincangan tentang al-Fi‘l: al-Sahih wa al-Mu‘tall, al-Fi‘l al-Lazim wa al-Fi‘l al-Muta‘addi, al-Ism al-Mujarrad wa al-Mazid, al-Fi'l al-Madi, al-Mudari‘ dan al-Amr, al-Fi‘l al-Mabni li al-Ma‘lum wa al-Mabni li al- Majhul dan al-Hamzah serta al-I‘lal wa al-Ibdal.

 

Rujukan:

Abduh al-Rajihi, (1988). Al-Tatbiq al-Nahwiyy . Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah.

____________________ . Al-Tatbiq al-Sorf . Beirut: Dar al-Nahdah al- ‘Arabiyyah.

Ali al-Jarim, & Mustafa Amin. (1956). Al-Nahw al-Wadih fi Qawa‘id al-Lughah al- ‘Arabiyyah . (3 juzuk). Mesir: Dar al-Ma‘arif.

Fuad Ni‘mah. (t.t). Mulakhas Qawa ‘id al-Lughah al- ‘Arabiyyah , Dimasq: Mansyurat Dar al-Hikmah.

Mustafa al-Ghalayini (1989). Jami‘ al-Durus al-Arabiyyah . Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah.

 

 

SLQ 2242 Al-Balaghah

Al-Fasahah dan al-Balaghah serta kaitan antara keduanya. Pendedahan kepada ilmu al-Bayan : al-Tasybih, al-Haqiqat dan al-Majaz dan al-Kinayah. Ilmu al-Ma‘ani: khabar, al-Insya`, al-Qasr, al-Ijaz wa al-Itnab wa al-Musawat, al-Fasl wa al-Wasl. Ilmu al-Badi‘: al-Muhsinat al-Lafziyyah dan al-Muhsinat al-Ma'anawiyyah.

 

Rujukan:

Abdul Aziz ‘Atiq (1985), Fi al-Balaghah al-‘Arabiyyah: Ilmu Ma'ani , Beirut: Dar al-Nahhah al-‘Arabiyyah

Abdul Aziz Abdul Mu ‘ti ‘Arafah (1984), Min Balaghat al-Nazmi al-‘Arabiy , Juz 1&2, Beirut: ‘Alam al-Kutub.

Ali Jarim & Mustapha Amin (1984), al-Balaghah al-Wadihah , Mesir: Dar al-Ma'arif.

Ali Muhammad Hasan (1994), Asrar al-Bayan, Kaherah : Al-Haiah al- ‘Ammah Li Syu'un al-Matabi ‘ al-Amiriyyah.

Sayyid Ahmad al-Hasyimi (t.t), Jawahir al-Balaghah, Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah

 

 

SLQ 2312 Fiqh Islam II (Fiqh Jenayah)

Masalah fiqh semasa yang berkaitan dengan hukum jenayah berasaskan kepada perbahasan empat mazhab meliputi tajuk: Falsafah Uqubah; Hudud; Qisas; Diyat dan Takzir.

 

Rujukan:

Abd. Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba'ah , Beirut: Dar al-Ihyai al-Turathi al-`Arabi.

Dr. Wahbah al-Zuhaili (1989). Al-Fiqh al-Islami Adillatuhu . Damsyik: Darul al-Fikri.

Faizah Haji Ismail (1991). Undang-undang Jenayah Islam, Selangor: Dewan Pustaka Islam.

 

 

SLQ 2342 Ekonomi Islam

Pengenalan ilmu ekonomi dan kelahiran sistem ekonomi konvensional serta kritikan keatasnya. Islam dan tuntutan berekonomi, prinsip-prinsip dan ciri-ciri sistem ekonomi Islam, kepentingan akhlak dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip perniagaan serta kelebihan sistem ekonomi Islam berbanding sistem konvensional. Institusi-institusi ekonomi seperti bank, insurans dan pasaran saham akan diterangkan secara ringkas.

 

Rujukan:

Qaradawy, Yusof (1988), Peranan Akhlak Dalam Ekonomi Islam . Kuala Lumpur: ABIM.

Mannan, M.A (1993), Ekonomi Islam: Teori dan Praktis . Kuala Lumpur: A.S. Nordeen.

Afzalur Rahman (1990), Doktrin Ekonomi Islam . Jld. 1-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Umar Chapra ( 1992). Islam and The Economic Challenge, UK: Islamaic Foundation.

Hussin Salamon ( 1998). Speculation in The Stock Market From The Islamic Perspective, unpublished Ph.D Thesis, UK: Univ.of Wales.

 

 

SLQ 2412 Kaedah Mengajar Bahasa Arab

Ta krif bahasa, ciri-ciri dan pengenalan ilmu linguistik. Kepentingan bahasa Arab serta kesediaan dan kelebihan mempelajari bahasa Arab. Perbincangan mengenai maksud kaedah dalam pengajaran dan bentuk-bentuk kaedah pengajaran bahasa asing seperti kaedah nahu dan terjemahan, kaedah langsung, kaedah dengar dan tutur dan kaedah elektik. Pendedahan mengenai pengajaran kemahiran bahasa, penyediaan rancangan mengajar dan amali mikro. Meliputi juga penggunaan bentuk-bentuk ujian, penilaian, pembinaan alat bantu mengajar dan pengajaran bahasa Arab di Malaysia.

 

Rujukan:

Al-Khuliy, Muhammad Ali (1982), Asalib al-Tadris , Riyadh: Dar al-Ulum.

Al-Khuliy, Muhammad Ali (1982), Dirasat Lughawiyyah , Riyadh:Dar al-Ulum.

Al-Saqqaf, Syed Imar, et. al., al-Lughat al-Arabiyyah al-Ittisaliyyah (1-3), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Zakaria Ismail (1991), Turuq Tadris al-Lughat al-‘Arabiyyat , Iskandariyyah : Dar al-Ma‘rifat al-Jami‘iyyat.

 

 

SLQ 2422 Kaedah Mengajar Pendidikan Islam

Pengenalan mata pelajaran Pendidikan Islam, Falsafah, Matlamat dan Objektif Pendidikan Islam KBSM, Organisasi Kandungan, Strategi Pengajaran al-Quran: bacaan, hafazan, tajwid dan kefahaman; Strategi Pengajaran Ulum Syar'iyah: Aqidah, Ibadah, Sirah Nabawiyah, tokoh-tokoh Islam dan Tamadun Islam; Strategi Pengajaran Akhlak Islamiyah; Pendekatan Hayati Amali; Pendekatan Penilaian Fardu Ain dan Penulisan Persediaan Mengajar.

 

Rujukan:

Abdul Ghani Samsuddin (1994). Falsafah Pendidikan Islam: Satu Perspektif Baru Dalam Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Persatuan Bekas Pelajar Timur Tengah

Abdullah Ishak (1989). Sejarah Perkembangan Pelajaran dan Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Al-Rahmaniah, Badan Dakwah dan Kebajikan Malaysia.

Ahmad Mohd Salleh (1997). Pendidikan Islam: Falsafah, Pedagogi dan Metodologi, Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Al-Shaibani, Omar Mohammad al-Toumy (1979), Falsafah Pendidikan Islam (terj.), Jakarta: Bulan Bintang.

Atan Long, Pedagogi Kaedah Am Mengajar , Amiza Publishing Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.

 

 

SLQ3062 Mantik

Sejarah dan Definisi Mantik. Aspek Tasauwurat yang merangkumi pembahasan tentang Kata, Kalimat, Ilmu, Benar dan Asas-asas pemikiran menurut ilmu mantik, Definisi, Klasifikasi; Aspek Tasdiqat yang membincangkan tentang qadhiyah atau proposisi dan pembahagiannya; istidlalat atau Silogisme dan pembahagiannya; Istqra' atau generalisasi dan pembahagiannya. Tamsil atau analogi dan pembahagiannya serta bentuk dan sebab-sebab kekeliruan berfikir.

 

Rujukan:

Abdul Salam Muhammad Abduh Dr. ( 1979 ). Al-Mantiq wa al-Fikr al-Insani . Al-Qahirah: Dar al-Kutub.

Nik Mohd Mahyuddin Musa ( 1983 ). Ilmu Mantiq . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mundiri Drs. ( 1998 ), Logika , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

M.Taib Thahir Abd. Muin K.H. Prof. ( 1995 ). Ilmu Mantik ( Logika), Jakarta: Penerbit Widjaya.

H. Baihaqi A.K Prof. Dr. ( 1998 ) Ilmu Mantik Teknik Dasar Berpikir Logik , Jakarta: Dar al-Ulum Press.

 

 


SLQ 3222 Qawaid Lughah Arabiyyah III

Mansubat al-Asma': al-Munada, al-Tamyiz dan al-Tawabi‘. Majrurat al-Asma': Harf Jar, al-Idafah dan al-Tawabi‘. Jenis-jenis al-Asalib: Uslub al-Qasam, Uslub al-Madh wa al-Zamm, Uslub al-Ta‘ajjub, Uslub al-Ikhtisas, Uslub al-Syart dan Uslub al-Istifham. Al-Tasghir dan al-Nasab.

 

Rujukan:

Abduh al-Rajihi, (1988). Al-Tatbiq al-Nahwiyy . Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah.

____________________ . Al-Tatbiq al-Sorf . Beirut: Dar al-Nahdah al- ‘Arabiyyah.

Ali al-Jarim, & Mustafa Amin. (1956). Al-Nahw al-Wadih fi Qawa‘id al-Lughah al-‘Arabiyyah . (3 juzuk). Mesir: Dar al-Ma‘arif.

Fuad Ni‘mah. (t.t). Mulakhas Qawa ‘id al-Lughah al-‘Arabiyyah , Dimasq: Mansyurat Dar al-Hikmah.

Mustafa al-Ghalayini (1989). Jami‘ al-Durus al-Arabiyyah . Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah.

 

 

SLQ 3332 Usul al-Fiqh II

Maqasid al-Shari'ah, al-Ta'arudh wa al-Tarjih, al-Ijtihad, al-Taqlid, al-Talfiq, al-Ifta`

 

Rujukan:

Al-Shatiby (1975), al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah . Beirut: Dar al-Ma'arif.

Husain Hamid Hasan (1971), Nazariat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami , Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiah.

Abdul Wahab Khallaf (1990), ‘ Ilm Usul al-Fiqh, Mesir: Maktabah Da'wah al-Islamiah.

Muhammad al-Khudhari. (1969). Usul al-Fiqh . Kaherah: Maktabah al-Tijariah al-Qubra.

Muhammad Abu Zahrah Usul al-Fiqh (t.t), Kaherah: Dar al-Fikri al-Arabi.

 

 

SLQ 3342 Qawaid Fiqhiyyah

Pengenalan Qawa'id Fiqhiyyah: sejarah perkembangan Qawa'id Fiqhiyyah, peranannya, kedudukan serta kepentingannya. Perbezaan antara Usul Fiqh dengan Qawa'id Fiqhiyyah, Kemunculan tokoh-tokoh perundangan Islam, peranan Qawa'id Fiqhiyyah sebagai dalil istinbat hukum, kedudukannya dalam berfatwa dan memutuskan hukum di mahkamah dan pembahagian Qawa'id Fiqhiyyah ditinjau dari kaedah asasiah dan bukan asasiah

 

Rujukan:

Al-Duraini, Fathi (1975), al-Manahij al-Usuliyyah fi Ijtihadi bi al-Ra'yi fi al-Tasyri' al-Islami, Damsyiq: Dar al-Kitab al-Hadith.

Al-Nadawi, ‘Ali Ahmad (1994). Al-Qawaid al-Fiqhiyyah , Damssyiq: Dar al-Qalam, (cet. Ke 3).

Al-Sayuti, al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman (1987). Al-Ashbah wa al-Nazaair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyyah , Beirut: Dar al-Kitab.

Salleh, Hassan Haji (1975). Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah (Prinsip-prinsip Fiqh Islam) (t.t), Kelantan: Pustaka Aman Press.

 

 

SLQ 4042 ‘Ulum al-Qur'an

Definisi ‘Ulum al-Qur'an, sejarah pengumpulan al-Qur'an di zaman Rasululllah s.a.w. dan para sahabat, pengertian ayat makkiyyah dan madaniyyah , ayat-ayat muhkamat dan mutashabihat serta perbincangan para ulama mengenainya,ayat-ayat aqsam dan amthal , i'jaz al-Qur'an , munasabat, asbab al-nuzul , ayat-ayat umum dan khusus serta ayat-ayat nasikh dan mansukh.

 

Rujukan:

Al-Suyuti, al-Hafiz Jalaluddin (1987), al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur'an . Kaherah: Maktabah al-Ma'had al-Husaini.

Al-Salih, Subhi (1973), Mabahith fi ‘Ulum al-Qur'an .Beirut: Dar al-`Ilm li al-Malayin.

Manna' al-Qattan (1992), Mabahith fi ‘Ulum al-Qur'an . Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.

Usmaini, Muhammad Taqi (2000), An Approach to the Quranic Sciences . Karachi: Darul Ishaat.

Al-Zarqani, Muhammad Abd al-Azim (1988), Manahil al-‘Irfan . Beirut: Dar al-Fikr.

 

 

SLQ 4052 Ulum al-Hadis

Pembahagian Hadis: Peranan Hadis terhadap al-Quran. Kedudukan Hadis dalam Perundangan Islam. Cara penerimaan dan penyampaian hadis. Hadis nabawi dan hadis qudsi. Ilmu jarh dan ta'dil. Sejarah penulisan hadis. Hadis maudhu' dan penciptaannya serta Kajian tentang beberapa hadis maudhu'. Pengertian istilah hujjah, hafiz, muhaddith dan sebagainya. Gelaran perawi dan rumuz yang digunakan oleh muhaddithin

 

Rujukan:

Al-Khatib, Muhammad al-Ajjaj (1963). a l-Sunnah Qabl al-Tadwin . Mesir: Maktabah Wahbah.

Al-Khatib, Muhammad al-Ajjaj (1971). Usul al-Hadis: Ulumuhu wa Mustalahuhu , Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Salih, Subhi (1977). Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu , Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin.

Huda Mohsin (1995), Ulum al Hadis , Kuala Lumpur, DBP.

M. Syuhudi Ismail Dr. (1987). Kaedah Kesahihan Sanad Hadis , Kuala Lumpur, Thinkers Library.

Yusuf al Qaradawi, (1994). Bagaimana Berinteraksi Dengan al Sunnah , terj. Huda Mohsin, Jawiah Dakir, Petaling Jaya, ABIM.

 

 

SLQ 4072 Sirah Nabawiyyah

Kepentingan sirah nabawiyyah dalam memahami Islam, suasana masyarakat Arab jahiliyyah, Nabi Muhammad s.a.w. ikutan terbaik sebagai pembentuk akhlak, ketua keluarga, pemimpin negara, panglima perang , kaunselor, pakar psikologi, pengurus dan sebagainya. Kerasulan, dakwah, hijrah dan signifikannya dalam membentuk masyarakat. Isu-isu semasa dari perspektif sirah Nabawiyyah.

 

Rujukan:

Abdul Malik Ibnu Hisham (t.t), Al-Sirah al-Nabawiyyah li ibn Hisham , Kaherah: al-Maktabah al-Taufiqiyyah.

Abdul Salam Harun (t.t), Tahzib Sirah Ibn Hisham , Beirut: Dar al-Fikr.

Ahmad Syalaby ( Prof. Dr.) (1980), Mausu'ah al- Tarikh al-Islamiah , Kaherah.

Al-Hamawi Yaqut (t.t), Mu'jam al-Udaba' , Kaherah: Matba'ah Haziyyah bi al-Muski.

Said Ramadhan al-Butti(t.t), Fiqh al-Sirah , Cairo.

 

 

SLQ 4082 Kaedah Dakwah Dan Pengurusan

Pengertian dan konsep dakwah, sejarah awal perkembangan dakwah, prinsip-prinsip asas dakwah, rukun-rukun dakwah, sasaran dakwah, kepentingan dakwah, sifat dan kualiti pendakwah, metodologi dakwah. Konsep dan prinsip pengurusan, kepentingan pengurusan dakwah, konsep amal jamaie, ciri-ciri organisasi dakwah berencana. Perkembangan dan sumbangan dakwah Islamiyah di Malaysia.

 

Rujukan:

Zaidan, Abdul Karim (1976), Usul Al-Da'wah, Beirut: Muassasah Al-Risalah.Abu Zahrah, Muhammad (t.t), Al-Da'wah Ila Al-Islam, Mesir: Al-Fikr Al-Arabi.

Al-Bayanuni, Muhammad Abu Al-Fath (1993), Al-Madkhal Ila “Ilm Al-Da'wah,beirut: Al-Risalah.

 

 

SLQ 4092 Pemikiran Islam

Membincangkan sejarah awal pemikiran-pemikiran Islam, aliran-aliran pemikiran Qadariah, Jabariah, Murjiah, Mu'tazilah, Ahlu Sunnah, Salafiah, Syiah, Pemikiran falsafah dari tokoh-tokoh Islam, Pemikiran: Tasawuf dan tokoh Tasawuf Islam.

 

Rujukan:

Abdulrahman Abdulkhaliq [1991]. Prinsip-prinsip Dakwah Salafiyyah. [terj]. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia.

Abdulrahman Hj. Abdullah [1997]. Pemikiran Islam Di Malaysia Sejarah dan Aliran. Jakarta: Gema Insani Press.

Mat Saad Abdulrahman & Mohd Akhir Yaacob [1985]. Penentangan Islam Terhadap Aliran Pemikiran Perosak. Shah Alam: Penerbitan Hizbi.

Mohamad Kamil Hj. Ab. Majid [1990]. Tokoh-tokoh Pemikir Dakwah. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia.

Ramli Awang [1997]. Tasawwur Rabbani Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah. Shah Alam: Penerbitan Hizbi Sdn.Bhd.

 

 

KUMPULAN MATA PELAJARAN ELEKTIF I

 

 

SLQ 1502 Tarikh Tasyri'

Pengertian Tarikh Tasyri'. Tasyri' dalam pelbagai peringkat: sebelum dan selepas kelahiran Nabi Muhammad, Tasyri` dan perkembangan ijtihad pada zaman Sahabat, Bani Umaiyyah, Abbasiyyah dan Uthmaniyyah. Sumber-sumber tasyri', penghujahan Quran dan sunnah sebagai asas tasyri`, Kedudukan tasyri' semasa dan selepas penjajahan hingga kini.

 

Rujukan:

Zaydan, Abd. Karim (1990). al-Madkhal li al-Dirasat al-Shari‘ah al-Islamiyyah. Amman: Muasasah al-Risalah.

Al-Muhdari, Syekh Muhammad (1981). Tarikh al-Tashri‘ al-Islami . Indonesia: Maktabah Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah.

Ahmad Shalaby (1998), Sejarah Perundangan Islam (terj. Mohamad Labib Ahmad), Singapura: Pustaka Nasional.

Hasan Salleh (1990). Sejarah Perundangan Islam . Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.

Mahmood Zuhdi (1989). Sejarah Perkembangan Hukum Islam . Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

 

SLQ 1512 Sistem Perundangan Islam Di Malaysia

 

Sejarah perundangan Islam di Malaysia sebelum dan selepas merdeka, kedudukan Islam dalam perlembagaan, peranan dan kuasa Raja-raja Melayu mengenai Islam, dualisme undang-undang di Malaysia, , enekmen syariah dan bidang kuasanya, perlantikan hakim syarie, prosedur jenayah dan mal. Sumber dan ciri perundangan Islam. Tujuan undang-undang Islam di syariatkan.

Rujukan:

Perlembagaan Malaysia: Ahmad Ibrahim (1997), Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia . Kuala Lumpur: IKIM.

S.Q. Fatini (1963), Islam Comes to Malaysia ..

Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (1994).

Abdul Karim Zaidan (1969). a l-Madhal Li Dirasat al-Shar'iah al-Islamiyyah . Baghdad:

 

 

KUMPULAN MATA PELAJARAN ELEKTIF II

 

SLQ 1572 Dirasah Nusus al-Fiqhiyyah

Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian teks kitab-kitab fiqh yang utama dan klasik sebagai panduan kepada kaedah penulisan fiqh dan perbincangan masalahnya. Tajuk-tajuk yang dibincangkan meliputi sejarah penulisan kitab-kitab fiqh hingga kemunculan empat mazhab fiqh yang utama,.pengenalan kepada nama kitab-kitab turath yang muktabar dalam bidang fiqh dan pengkelasannya kepada kepada matan, syarh, mazhab tertentu, pelbagai mazhab dan risalah fiqhiyyah. Pengenalan kepada istilah-istilah yang sering diguna dalam penulisan bidang fiqh. Kajian terhadap teks fiqh dan perbandingan mazhab menerusi beberapa bab iaitu Bab al-Bai' (Jualbeli), Bab al-Salam (Tempahan), Bab al-Rahn (Gadaian), Bab al-Taflis (Muflis), Bab al-Nikah, Bab al-Khulu' (Tebus Cerai), Bab al-Talaq, Bab al-Raj'ah (Rujuk Nikah) dan Bab al-Nafaqat (Nafkah)

 

Rujukan:

Al-Dimashqi, Abu Abd Allah Muhammad bin Abd al-Rahman al-Dimashqi al-Uthmani

al-Shafi'i, Rahmat al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416/1995.

Al-Sharbini, Shams al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khatib, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415/1994.

Zaydan, Abd al-Karim, al-Madkhal li Dirasat al-Shari'at al-Islamiyyah, ed. 12, Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1995.

Ibn Rushd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Kaherah: Maktabat Ibn Taymiyyah, 1415 H.

Al-Kasani, ‘Ala' al-Din Abu Bakr bin Su'ud al-Kasani al-Hanafi, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-‘Arabi, 1997

 

 

SLQ 1542 Dirasah Al-Nusus Fi Al-Tauhid

Mempelajari kitab-kitab turath yang muktabar: Kitab Sharh al-Tahawiyyah oleh Ibn Abi al-`Izz, al-Shamil fi Usul al-Din oleh al-Juwaini,

aI-Risalah al-Tadmuriyyah oleh Ibn Taimiyyah, Sharh al-Usul al-Khamsah oleh al-Qadi Abd al-Jabbar, al-Milal wa al-Nihal oleh al-Shahrastani, Ihya Ulum al-Din oleh a1-Ghazali. Manahij al-Adillah oleh Ibn Rushd, al-Ruh oleh Ibn al-Qayyim. Tamhid al-Awa'il wa Talkhis al-Dala'il oleh al-Baqillani, al-Farq bain al-Firaq oleh al-Baghdadi.

 

Rujukan:

Ibn Abi al-`Izz (1396), Sharh al-Tahawiyyah, Riyadh: Matba'ah al-Jami'ah.

Al-Juwaini, al-Shamil fi Usul al-Din, al-Iskandariyah: al-Ma'arif.

Al-Shahrastani, al-Milal wa al-Nihal, Lubnan: Dar al-Ma'rifah.

Al-Taftazani, ( 1974 ) Syarh al-Aqidah al-Nasafiyah , Damsyiq, Mansyurat Wizarat al-Saqafah wa al-Irsyad al-Qaumi.

Al-Bazdawi, ( 1963 ), Usul al-Din , tahqiq Hans Peter Lens. Al-Qahirah. t.p.

 

 

KUMPULAN MATA PELAJARAN ELEKTIF III

 

SLQ 3552 Muqaranah Al Adyan

Perbandingan agama : Konsep, metodologi, pendekatan, isu-isu mengenainya dan alternatif. Konsep agama dan sejarah kemanusiaan. Analisis agama – Yahudi, Kristian, Islam, Hindu & Buddha, Sikh, Shinto, confucius dari aspek, sejarah, sumber, teks, literari, dokumentasi, kaedah dan pendekatan. Perbincangan juga akan ditumpukan dari aspek-aspek doktrin seperti aspek-aspek teologi. Dialog antara agama, konsep, dan isu-isu kerjasama dan cabaran. Nilai beragama dalam konteks globalisasi.

 

Rujukan:

Ahmad Shalaby (tr) (1977) Perbandingan Agama : Agama Yahudi. Singapura: Pustaka Nasional.

Ahmad Syalaby. (1996). Muqaranah al-Adyan Al Qahirah : Maktabah al Nahdah al Misriyyah.

Gerald S. Sloyan. (1994). Jesus in Focus. Twenty-third Publication. Mystic. Ct.

Huston Smith. (1958) The World's Religions , 1958, New York : Harper San Franscisco.

Karen Armtrong (1993). A History Of God . New York: Ballantine Books.

 

 

SLQ 3562 Tajdid wa Islah

Kursus ini membincangkan pengertian Tajdid dan Islah, Sejarah Kemunculan dan Perkembangannya dalam Islam, Gerakan Tajdid dan Islah di Alam Melayu, Tokoh-tokoh Mujadid dan Pencapaiannya, Falsafah Tajdid dan Islah serta Kepentingannya dalam Islam.

 

Rujukan:

Al-Mawdudi, Abul A‘la (1972). A Short History of the revivalist movement in Islam . Lahore: Islamic Publication Limited.

Amin, Husayn Ahmad (1997). 100 Tokoh Dalam Sejarah Islam (terj). Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

Ismail Che Daud (1996). Tokoh-tokoh ulama Semenanjung Melayu 1-2 . Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

Esposito, John L (1988). Islam the Straight part . Oxford: Oxford University Press.

Pijper, G.F. (1984). Beberapa studi tentang sejarah Islah di Indonesia 1900-1950 .(terj.) Tujimah. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Tajudin Saman (1993). Tokoh ulama Nusantara . Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn.Bhd.

 

 

KUMPULAN MATA PELAJARAN ELEKTIF III

 

SLQ 4582 Isu-Isu Semasa Ekonomi Islam

Mata pelajaran ini akan membincangkan isu-isu semasa sistem ekonomi Islam. Pengenalan sistem ekonomi Islam secara ringkas akan menyentuh falsafah, prinsip asas, dan ciri-cirinya. Isu-isu semasa ekonomi Islam termasuklah dalam urusan perbankan, insurans, pajak gadai, pasaran saham/modal, dinar emas, pertukaran wang asing, institusi zakat dan waqaf. Isu-isu lain termasuk isu alam sekitar dan pembangunan ekonomi, etika dan dunia ekonoml pembangunan ekonomi Islam, kerjasama dengan negara-negara Islam dan bukan Islam.

 

Rujukan:

Fatawa on Monetary Issues (2000), Brunei Dar al-Salam, Pejabat Mufti Kerajaan Brunei.

Yusuf al-Qaradawi (1996), Fatwa-fatwa Mutakhir (terj. AI-Hamid al-Husaini), Jakarta, Yayasan al-Hamidiy.

Ahmed Kameel Maydin Meera (2002), The Islamic Gold Dinar Kuala Lumpur, Pelanduk Publications Ltd.

Viability of the Islamic Dinar (2002), International Islamic Unversity Research Center, gombak.

Mohd. Salleh Abdul Majid (1996), Pasaran Saham: Isu-isu Semasa dan Analisis, Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributors sdn. Bhd.

 

 

SLQ 4592 Pengurusan Islam

Konsep Pengurusan Dalam Islam, Sejarah Pengurusan Islam pada zaman Rasulullah dab sahabat mengikut al-Quran dan al-Sunnah. Fungsi Pengurusan Islam, Perancangan, Pengorganisasian, Kepimpinan dan Kawalan serta Komunikasi. Membuat keputusan, Pengurusan konflik dan Isu-isu Semasa Dalam Pengurusan Islam.

 

Rujukan:

Ahmad Ibrahim Abu Sin (1991), Pengurusan Dalam Islam (terjemahan) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hisham Al Talib (1991), Training Guide for Islamic Workers . Herndon,Virginia,USA: The International Islamic Institute of Islamic Thought.

Ismail Noor (1999), Prophet's Muhammad Leadership. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Muhammad al-Buraey (1992), Pembangunan Pentadbiran Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur: DBP.

Yusof Ismail (1991), Mengurus Secara Islam . Kuala Lumpur: AS Noordin.

 

SLQ 4602 Islam Dan Aliran Pemikiran Semasa

Pengenalan kepada kemunculan aliran-aliran pemikiran dalam tamadun manusia. Sekularisme, Saintisme, Kapitalisme, Komunisme, Sosialisme, Liberalisme, Nationalisme, Orientalisme, Materialisme, Feminisme, Pasca Modenisme, Globalisme, ajaran dan aliran pemikiran sesat kalangan umat Islam. dan aliran-aliran pemikiran berkaitan. Pandangan dan pendirian Islam terhadap aliran-aliran pemikiran semasa.

 

Rujukan:

Al-Mausu'ah Al-Muyassarah Fi Al-Adyan Wa Al-Madhahib Al-Mu'asirah (1972), Riyadh: Al- Nadwah Al-Alamiyyah Li Shabab Al-Islami

Jameelah Maryam (1976), The Three Great Islamic Movement In Arab World Of The Recent Past. Lahore: Muhamad Yusuf Khan.

Al-Sibai, Mustafa (19830), Al-Istishraq Wa Al-Mustashriqun Ma Lahum Wa Ma Alayhim. Kuwat: Maktabah Dar Al-Bayan.

Fazlur Rahman (1982), Islam And Modernity: Transformation Of An Intelectual Tradition. Chicago: The University Press.

 

 

SLQ 1532 Nizam Usrah Fi al-Islam

Membincangkan konsep perkahwinan, hukum-hukum nikah, matlamat dan hikmah perkahwinan, pemilihan jodoh, pertunangan, rukun dan syarat nikah, mahar dan hantaran, hak dan tanggungjawab suami isteri, hak dan tanggungjawab terhadap anak-anak; hadhanah, radha'ah, serta isu-isu yang berkaitan dengan kekeluargaan.

 

Rujukan:

Abu Zahrah, Muhammad (1975) al- Ahwal al- Shakhsiyyah , Mesir: Dar al-Fikr.

Al-Siba‘i, Mustafa (1964). al-Mar`ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun , Beirut: Maktabah Islami.

Barry, Muhammad Zakaria (t.t), al-Ahwal al-Shakhsiyyah , Kaherah: Maahad al-Dirasah al-Islamiyyah.

Muhammad Aklah (1983), Nizam al-Usrah Fi al-Islam , Amman: Maktabah al-Risalah al-Hadithah.

Hassan Salleh (1989) Asas Kekeluargaan Islam , Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

 

SLQ 4622 Ayat Wa Hadis al-Ahkam

Petikan ayat al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang berkaitan dengan aqidah, ibadat, munakahat, jenayah, pendidikan, kekeluargaan, kemasyarakatan, akhlak, ekonomi, jihad dan siasah.

 

Rujukan:

Ibn al Arabi, Muhammad bin Abdullah (1987), Ahkam al-Quran , Beirut, Dar al-Makrifah.

Al-Sabuni Muhamad Ali (1977), Tafsir Ayat al-Ahkam , Damsyik: Maktabah al-Ghazali.

Al Ghazali Muhammad (1994), Bagaimana Berinteraksi Dengan al- Quran , terj. Muhamad Rivai Batubara, Petaling Jaya: ABIM.

Al-Shaukani Muhammad (t.t), Nail al-Authar , Misr: Mustafa al-Babi wa Auladuhu

Al-San'ani Muhammad Ismail al-Amir al-Yamani, (tt), Subul al-Salam , Beirut, Dar al-Jil.

 

 


MATA PELAJARAN WAJIB UNIVERSITI

 

ULT 1022 Tamadun Islam dan Asia ( TITAS )

Kursus ini merupakan satu kursus yang memperkatakan tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan; interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu, Cina dan India); Islam dalam Tamadun Melayu serta peranannya dalam pembinaan tamadun Malaysia; Islam dalam tamadun Melayu; isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun Asia; Islam hadhari dan proses pembangunan negara.

 

Rujukan:

___________(2005). Konsep Islam Hadhari Satu Penjelasan. Putrajaya. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

M.A.J Beg (1982). Islamic and Western Concepts of Civilization. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.

___________ (2002). Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1. Johor Bahru: Pusat Pengajian Islam dan

Ibnu Khaldun (2000). Mukaddimah Ibnu Khaldun. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zakaria Bashier (1990). Sun shine at Madina. Leicester: Islamic Foudation

Ismail Raji al Faruqi dan Lamya Louis al Faruqi. (1992). Atlas Budaya Islam . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Mohamad Nor Wan Daud (1992). Penjelasan Budaya Ilmu. Kuala Lumpur.Dewan Bahasa dan Pustaka.

Syed Muhammad Naquib al Attas. (1972). Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu . Kuala Lumpur : Penerbit UKM.

 

 

MATA PELAJARAN ELEKTIF I

 

ULT 2122 Institusi-Institusi Islam

Kursus ini membincangkan institusi-institusi keluarga, sosial, pendidikan, ekonomi, perundangan, kehakiman, pengkuatkuasaan dan politik dalam Islam. Perbincangan difokuskan kepada konsep kekeluargaan, penghayatan dan pelaksanaannya; konsep sosial dan tanggungjawab masyarakat; falsafah dan sistem pendidikan Islam; konsep ekonomi Islam, perbankan dan insuran; konsep dan ciri-ciri perundangan, kedudukan perundangan Islam dalam perlembagaan Malaysia; persaksian, pendakwaan, pembuktian dan keterangan; wilayah al-Qadha', wilayah al-Hisbah dan al-Mazalim; konsep politik dan bidang kuasanya.

 

Rujukan:

Abd. al-Monir Yaacob. (1988). Sejarah Perundangan Islam . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Afzal al-Rahman. (1991). (Terj.). Doktrin Ekonomi Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Hassan Salleh (1992). Asas Kekeluargaan Islam . Dewan Bahasa dan Pustaka..

Harun Din (1990). Manusia dan Islam . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Hasan Langgulung. (1991). Asas Pendidikan Islam. Cet. 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.

 

 

MATA PELAJARAN ELEKTIF II

 

ULT 2132 Islam Dan Isu-Isu Semasa

Kursus ini akan membincangkan tentang isu-isu yang berkembang dan cara penyelesaiannya menurut Islam. Isu-isu Globalisasi dan Pertembungan Peradaban Timur dan Barat; Gejala-gejala Dekadensi Moral, faktor-faktor dan penyelesaiannya; Isu-isu etika dalam Sains dan Teknologi; Isu-Isu Ekonomi, Pembangunan dan Alam Sekitar, Isu-isu Pemikiran Pasca Modernisme, Isu-Isu Pemerintahan dan Pentadbiran; Isu-isu Kewibawaan Islam, Isu-Isu Fundamentalisme dan Ekstrimisme. Isu-isu hubungan Etnik dan Chauvinisme Ras; Cabaran-cabaran semasa masyarakat Islam

 

Rujukan:

Al-Hudhabi. (1985). Pendakwah Bukan Penghukum . Kuala Lumpur: ABIM.

Al-Qardhawi, Yusuf. (1984). Kebangsaan Islam di antara Tantangan dan Ekstrimisme , Kuala Lumpur: ABIM.

Al-Atlas, S.M.N. (1977). Islam Faham Agama & Asas Akhlak . Kuala Lumpur : ABIM.

__________. 2002. Islam dan Isu-isu Semasa . Skudai: PPIPS

Al-Qardhawi. Yusuf (1985). Iman dan Kehidupan . (terj. Fachruddin H.S) Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar.

Al Faruqi, Ismail Raj. (1982). Tauhid: Its Implication for thought and life . Kuala Lumpur: International Institute of Islamic thought.

Osman Bakar, (1997). Islam and Civilizational Dialoque : The Quest for A Truly Universal Civilization. Kuala Lumpur: University Malaya Press.

 

 :: Maklumat Asas | Objektif Program | Hasil Pembelajaran | Pengkelasan Mata Pelajaran |Struktur dan Ciri Program ::
:: Pemetaan Hasil Pembelajaran | Peluang Kerjaya dan Maklumat Lain | Sinopsis Mata Pelajaran | Laman Utama ::


Hak Cipta Terpelihara 2007 © Fakulti Pendidikan, UTM Skudai