ePusatSumber, Fakulti Pendidikan UTM


Fakulti Pendidikan, UTM

 
 


Pusat Sumber
Fakulti Pendidikan, UTM
C14-115

Ketua Makmal
En Abdul Razak b. Idris
p-razak@utm.my
samb : 34423 / 07-5534423

Staf bertugas
En Tuan Mohd Nasharuddin bin Tuan Lega
Samb : 34475

 

sebarang masalah berkaitan sistem, sila hubungi megataman@utm.my /
07-5534363

Login Admin

 
 

Maklumat umum No perolehan : 1954,   Teknologi Pendidikan, Tahun : 2002,   1 , Status : Telah Dilupuskan  
Nama pengarang Syamsyi Binti Jamaluddin 
Nama Penyelia Abdul Jalil Bin Borhan, Pm Dr
Tajuk Pelaksanaan Perkara Asas Fardu Ain Dalam Aspek Wuduk : Kajian Terhadap Pelajar Tingkatan Empat Di Sekolah Menengah Taman Tun Aminah, Johor Bahru 
Abstrak Bahasa Malaysia Perkara Asas Fardhu Ain merupakan sebuah penilaian yang dilakukan bagi membolehkan guru mengenalpasti kemampuan dan pengetahuan pelajar dalam bidang fardhu ain. Tujuan kajian yang telah dijalankan ini adalah untuk mengetahui pandangan dan persepsi pelajar serta menilai sejauhmana keberkesanan PAFA dalam membantu meningkatkan fardhu ain khususnya wuduk. Responden kajian yang diambil sebagai sample untuk kajian ini adalah seramai 96 orang yang mana merupakan pelajar-pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan taman Tun Aminah, Johor Bahru. Manakala instrumen yang digunakan ialah set soal selidik. Data-data yang telah diperolehi dianalisis dengan menggunakan sejenis perisian pengkalan data iaitu “Statistical Package for Social Science” (SPSS version 10.0). dapatan kajian menunjukkan bahawa responden (pelajar) bersetuju bahawa PAFA boleh membantu mereka dalam usaha meningkatkan kefahaman fardhu ain khususnya wuduk. Diharapkan cadangan dan saranan yang diberi akan dapat membina satu alternatif baru supaya penilaian PAFA lebih bermakna dan berkualiti. 
Abstrak Bahasa Inggeris ‘Perkara Asas Fardhu Ain’ (PAFA) is a teaching and learning instrument, which is done to make measurement of the student’s knowledge and self-capability especially in ‘fardhu ain’. The objectives of this research is to know the perceptions among the students about the effectiveness and usability of PAFA in helping students to increase their fardhu ain’s knowledge especially in ‘wuduk’. The research respondents are consisted of 96 entitled to form four from ‘Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tun Aminah, Johor Bahru students. The research device used is a set of questionnaires. The data, which are gained are analyzed using the “Statistical Package for Social Science” (SPSS version 10.0). Research shows that respondents agreed with PAFA in helping them increasing their knowledge about ‘fardhu ain’ especially ‘wuduk’. Hopefully, that the suggestions given in this study can be use as the new alternatives to ensure a good quality of assessment in PAFA. 
Fail pdf    


Hakmilik Fakulti Pendidikan,Universiti Teknologi Malaysia